Březen 2016

Dárcovství krve

4. března 2016 v 9:06 Transfúzní lékařství
Darcovství může být alogenní (výběr dárců dle legislativy) nebo autologní (autotransfúze).
Dárce by měl krev či jiné krevní komponenty darovat dobrovolně a bez nároků na peněžní odměnu či jiné úlevy.
Placené dárcovství se považuje za rizikové - vyšší riziko přenosu infekčních onemocnění krví (virové hepatitidy, HIV), vyšší výskyt hepatitidy C a placené dárcovství realizují komerční centra.
Zásadní požadavek na výběr dárce je ten, aby byl dárce zdravý - ochrana zdravotního stavu dárce během a po odběru před jeho případným poškozením, ocharan příjemce proti přenosu onemocnění přenášených krví.

Kritéria dárcovství:
 • dárci by nemělo být odebráno více než 13% jeho krevního objemu
 • hmotnost dárce musí být nad 50kg
 • ženy mohou darovat 3-4x/rok
 • muži mohou darovat 4-5x/rok
 • věk minimálně 18 let a max. 65 let, přičemž jako prvodárci nejsou odebíráni dárci starší 60 let.
Při evidenci dárce se vyšetřuje krevní puls (50-100 úderů/min), krevní tlak (pod 180/100 mmHg), tělesná teplota (max.do 37,9°C).
Laboratorní vyšetření u dárců před odběrem - KO (ženy Hb min.125g/l - HTK 0,38; muži min.Hb 135g/l - HTK 0,40).

Natrvalo vyřazeni z registru dárcovství jsou lidé:
 • po prodělané hepatitidě B nebo C
 • s pozitivitou HIV
 • ti, kteří pobývali od roku 1980 do 1996 ve Velké Británii a Severním Irsku
 • ti, co pobývali od 1996 dosud v zemích Evropy kromě Švédska, Norska, Finska, Řecka déle než 6 měsíců
 • pokud dárce nespolupracuje
Dočasně jsou vyřazeni:
 • po očkování - 4 týdny po vakcinaci živými, oslabenými bakteriemi nebo viry - zarděnky, poliomyelitida..., u ostatního očkování 48 hodin po aplikaci vakcíny
 • při infekčního onemocnění - do poklesu titru protilátek proti infekčního onemocnění - dárce by měl hlásit kontakt s infekčním onemocnění i v rodině a práci
 • po operaci, některé medikaci a pobytu v rizikových oblastech
AFERETICKÉ ODBĚRY:
Jde o separaci plazmy nebo krevních komponent separátory. Dárce musí mít dobrý stav periferního žilního systému obou HKK.
Odebírá se plazma (klinická karanténní plazma/frakcionace), buněčné odběry (trombocyty, granulocyty), multikomponentní odběr (plazma + trombo).

Dárci krevních destiček musí mít dobrý TK, puls, teplotu, celkově dobrou kondici, KO trombo by neměl být nižší než 200x109/l (normální hladina je 130-400x109/l). Dárci nesmí 5 dní před odběrem užívat antiagregancia.

Plná krev se odebírá obvykle v množství 470ml do plastového vaku (uzavřený systém odběru), odběr trvá max.12 minut. Objem krve je u dárce nahrazen během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dnů, ery během 2-3 týdnů po provedení odběru.

AUTOTRANSFÚZE:
Jde o transfuzi krve či krevních komponent, které pocházejí z příjemcovy vlastní cirkulace, obvykle před plánovaným operačním zákrokem.
Dárce musí mít před odběrem Hb> 110g/l a dobrý stav žil HKK. Autologní odběry se odebírají 2-3 v 1 týdnů a poslední odběr se provádí 3 dny před plánovaným zákrokem.
Typy autologních odběrů:
 • plánovaná autotransfuze - u operací s předpokladem větších krevních ztrát (kardiologické, endoprotézy, neurochirurgické, radikální hysterektomie, masivní liposukce, urologické, ORL operace)
 • normovolemická hemodiluce - odběr předem definovaného množství krve bezprostředně před operací a současné podání náhradního roztoku tak, aby nastalo snížení HTK, ale zlstal zachován krevní objem. Výhodami je to, že kompenzační mechanismy zajistí zásobení tkání kyslíkem a pacient při operačním krvácení ztrácí krev chudou na ery.
 • perioperační sběr z rány - sběr pacientovy krve z operačního či krvácejícího pole a její návrat zpět pacientovi - krev expiruje do 24 hodin.
Indikace pro autologní odběr krve:
 • přítomnost aloimunitních protilátek u pacienta proti antigenům ery
 • předchozí potransfúzní reakce u pacienta
 • kongenitální izolovaná IgA deficience
 • náboženské, či osobní důvody odmítnutí aplikace cizí krve
 • pacient má krev vzácného genotypu
Kontraindikace:
 • akutně probíhající infekce u pacienta
 • AIM, nestabilní angina pectoris
 • výrazná stenóza aa.coronaria, těsná aurtální stenóza, cyanotické srdeční vady
 • hypertenze neléčené či rezistentní na léčbu
 • akutní CMP u pacienta
U darců autologní krve se doporučuje podávání preparátů železa per os, parenterálně podáváme pouze u pacientů s předpokládanou poruchou resorpce (střevní onemocnění), či výraznou nesnášenlivostí perorálních přípravků (zácpa, průjem, nauzea).

Měření v ochraně veřejného zdraví

3. března 2016 v 21:41 LTNVM - přednášky
Veřejné zdraví se zabývá zdravotním stavem obyvatelstva a jeho skupin - je souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a také způsobem života.

MĚŘENÍ:
Zjišťování hodnot veličin. V laborazoři i mimo ní. Patří tam metody přímé i nepřímé. Veličiny se dělí na mechanické, tepelné, elektrické a magnetické, fotometrické, radiometrické, jaderné.

VZORKOVÁNÍ:
Náhodný nebo systematický odběr (více odběrů, vzorků). Je podřízeno nějakým pravidlům aby vzorek mohl reprezentovat celek.
Postup vzorkování vždy obsahuje - strategii (kolik vzorku musím odebrat, množství, v jakém čase...) a techniku (jak odebrat vzorek).
Provádí se dokumentace - co, jak, kolik, účel odběru...

Laboratorní vyšetření - zkoumání fyzikálních, chemických a biologických vlastností vzorků.

Veličiny a jednotky

3. března 2016 v 21:29 LTNVM - cvičení
Jsou kvantitativní.
Např. L=80 +- 3 (dB) ... výsledek měření intenzity el pole (+-3 je nejistota); E = intenzita el.pole (v/m).
V chemické laboratoři se využívá výpočet koncentrací (=množství l. v souboru):
 • látková c=n/V (mol/l) .... molarita
 • molalita mol/kg
 • objemová c=V/Vroztoku x 100 (%) .... pokud se nevynásobí jde o bezrozměrnou veličinu
 • hmotnostní c=m/Mr x 100 (jinak také bezrozměrná) - pouze pro pevné l.
  c=m/V (mg/ms nebo mg/l) - v kapalinách a plynech
 • početní - např. výpočet mikroorganismů v l. - výpočet kolonií c=N/m (KTJ/g .... KTJ - kolonie tvořící mikroby) nebo pro KO c=N/V (číslo/ml) ...... jde o bezrozměrné veličiny
V hygienické laboratoři se počítá c vláken (vláknitého prachu-azbestu) c=N/V (vl/cm3).
Fyzikální jednotky - akustický tlak p=F/S (Pa), zrychlení a=dv/dt (m/s2), ionizující záření-aktivita (Bq - bequerel).

Jednotky a veličiny SI:
 • energie (J-joul) - schopnost hmoty konat práci
 • hmotnost - míra setrvačných účinků nebo gravitačních

Hmota

3. března 2016 v 19:46 LTNVM - cvičení
Co je to laboratoř - místnost sloužící ke zkoumání hmoty - můžou být fyzikální, chemické či biologické.
Hmota jsou látky (kapalné, plynné, pevné a plazma = vysoce ionizovaný plyn) a pole (gravitační - obecná teorie relativity, elektromagnetické - má hmotnost).
Všechny vlastnosti pole nejsou známé.
Hmota je tvořena elementárními částicemi:
 • fermiony (kvarky) - tvoří hmotnost
 • bozony (foton - částice elektromagnetického pole) - tvoří interakce mezi fermiony - způsobuje větší síly, které drží protony u sebe
Vlastnost hmoty je způsob jakým hmota interaguje ze svým okolím. Základní vlastnosti jsou:
 • fyzikální (podstata a vlastnost hmoty)
 • chemická (zabývá se výměnou valenčních elektronů - ty jsou v nejzvrchnější slupce atomu a molekul)
 • biologické - zkoumá živou hmotu - vlastnost, které neživá hmota nemá = reprodukce, regenerace, adaptace, růst (množení b.), udržování vnitřního prostředí - homeostáza
Vlastnosti hmoty vyjadřujeme veličinami - máme pouze kvalitativní posouzení vlastností - prokázání procentuální přítomnosti = určení pravděpodobnosti, mez detekce - kvantitativní informace, kvalitativní - morfologický popis

Farmakodynamika

3. března 2016 v 19:13 Obecná farmakologie
Zabývá se působením léčiva na organismus.
Účinek léčiva je specifický nebo nespecifický.
Nespecifický účinek:
 • pro účinek jsou nutné vyšší koncentrace LČ
 • např. černé uhlí (carbo medicinalis), osmotická laxativa, infúzní roztoky, RTG kontrastní l., celková anestetika
Specifický účinek:
 • specifické interakce léčiv s receptory za vzniku komplexu
 • aktivací receptoru vzniká signál, který ovlivňuje efektor, který přenáší interakci mezi léčivem a receptorem
 • receptorem může být protein, makromolekula, acetylcholinesteráza...
 • ligand je léčivo, které se váže na receptor
 • afinita - schopnost léku navázat se na receptor (čím je vyšší afinita, tím menčí stačí koncentrace LČ)
 • vnitřní aktivita - schopnost léku po navázání na receptor vyvolat signál, ovlivnit efektor a buňečnou odpověd
 • agonista - aktivuje receptor podobně jako endogenní l. - může být plný (vyvolá max.možnou odpověď) nebo parciální (vyvolá menší než max.odpověď)
 • antagonista - po navázání na receptor nevyvolá žádnou odpověď - může být kompetitivní nebo nekompetitivní
LÉKOVÉ INTERAKCE:
Antagonismus - snížení farmakoterapeutického účinku.
Synergismus -

Interakce na úrovni:
 • receptorů - antagonista - vytlačují l.z receptorů (opiátu je naloxon, benzodiazepinu je flumazenil) !!! (test)
 • fyziologického systému - zvýšení tlumiého účinku sedativ, psychofarmak, antiepileptik, ATB (např. alkohol); zvýšení anticholinergního účinku; snížení účinku (glukokortikoidy snižují účinek PAD, NSA snižují účinek antihypertenziv); hyperkalemie může být způsobena při vzájemném podání kálium šetřících diuretik a KCl
 • absorpce - vliv změněného pH GIT; tetracykliny a chinolové ATB nejsou vstřebatelné při vzájemném požití mléka či džusů; některé l.mohou ovlivňovat motilitu GIT; změna střevní bakteriální flóry (sulfasalezin nepůsobí pokud nemá dostatečnou bakteriální flóru)
 • distribuce - při navázání LČ na bílkoviny (heparin může být vytlačen NSA a tím se zvyšuje volný heparin)
 • metabolismu
 • renální exkrece (digoxin může být vylučován méně při současném podávání amiodaronu)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LČ:
 • typ A (adverse) - předvídatelné a přímo závislé na dávce (nejběžnější při vyšších dávkách)
 • typ B (bad) - na dávce nezávislé, nepředvídatelné, vyvolané genetickým mechanismem (=idiosynkrazie) nebo imunologickým mechanismem (=alergie)
 • typ C - souvisí s délkou léčby (analgetická nefropatie)
 • typ D - opožděné - po delší době latence - teratogeneze, mutageneze, kancerogeneze (např. talidomid má teratogenní účinky)
 • typ E - syndrom z vysazení = rebound fenomén (antiepileptika, nitráty, benzodiazepiny - po náhlém vysazení dochází k velkému zhoršení), abstinenční syndrom (hl. u opiátů po vysazení
Alergické reakce:
 • typ I. - zprostředkované IgE (penicilin, erytromycin, RTG kontrastní l., salicyláty...)
 • typ II. - IgG a IgM - vyvolávají anémie, trombocytopenie (sulfonamidy, heparin)
 • typ III. - tvoří se imunokomplexy - způsobují glomerulonefritidy, plicní fibrózu (amiodaron)
 • typ IV. - zpožděná reakce - způsobují kontaktní dermatitidu (penicilin, aminoglykosidy) - postižen je i ošetřující pracovník