Farmakokinetika

26. února 2016 v 14:51 |  Obecná farmakologie
Zabývá se tím, jak působí organismus na lék.
Mezi farmakokinetické děje patří:
 • comliance
 • librace
 • absorpce
 • distribuce
 • metabolismus (biotrnsformace)
 • exkrece (vylučování)
COMPLIANCE:
Pcient bere lék podle návodu.
Non-compliance - pokud pacient nebere lék správně.
Faktory ovlivňující compliance:
 • typ léčby (jak často, kolik léků, léková forma -velikost, nežádoucí účinky)
 • typ choroby (psychiatrické, revmatické, angina pectoris)
 • osobnost lékaře (dobrá informovanost pacienta)
 • charakteristika pacienta (asymptomatické choroby, děti, cena léků)
Důsledkem non-compliance může být nedostatečná účinnost léků, vyšší morbidita, delší hospitalizace, vyšší mortalita a náklady.
Zlepšení compliance:
 • výběr správné formy léků
 • retardované formy léků - lék stačí brát 1x denně a ten se postupně uvolňuje
 • tablety, které obsahují více látek (PAD, antihypertenziva)
 • výchova pacienta
Lékové formy tablet:
 • potahované
 • nepotahované
 • s postupným uvolňováním
 • retardované
 • enterosolventní - účinkují až v duodenu a jsou chráněny před nízkým pH v žaludku
Dalšími lékovými formami jsou kapsle - s praškem, enterosolventní s praškem nebo enterosolventními kuličkami; tekuté formy, které mají lepší uvolňování léčivé látky (sirupy, kapky.

Fyzikální a chemické vlastnosti léčiv:
 • dobrá rozpustnost v tucích (lipofilní, hydrofóbní) - vztupují co CNS, ale špatně se vylučují močí
 • dobrá rozpustnost ve vodě (hydrofilní)
 • acidobazické vlastnosti - slabé kyseliny nebo zásady, které jsou špatně rozpustné v tucích
 • molekulová hmotnost
Transport látek přes membránu se uskutečňujepasivní difúzí (přímo přes membránu), aktivní transport (navázáním na nosič), pinocytózou (membrána vytvoří vak a pohltí léčivo).

ABSORPCE:
Nedochází k ní u podání i.v. (do žíly).
Druhy podání léčiv:
 • enterální - prochází střevem - p.o. (per os -účinkuje do 30 min), rektálně (15-20 min)
 • parenterální - neprochází střevem - i.v. (účinek hned), i.a. (pouze některá cytostatika), s.c. (inzulin, heparin), i.m. (do 10 min), inhalačně, sublingualně (do 5 min, např. nitroglycerin), intrathekálně (do likvoru přes lumbální páteř - silné opiáty, cytostatika např.metotrexát)
 • lokální - na kůži, do očí, do nosu, do uší ... (mohou mít při větším podáváním celkové nežádoucí účinky)
Absorpce může být ovlivněna řadou faktorů - aplikační cesta (podání), léková forma, množství účinné látky, prokrvení, difúze (fyzikální a chemické vlastnosti), velikost resorpční plochy.
Významná je ionizace molekul, ionizované formy jsou polárnější a tak hůře pronikají skrze membrány, neionizované formy jsou lipofilnější a pronikají mnohem snadněji. Např. slabé kyseliny (kys.acetylsalicylová či ibuprofen) se vstřebávají již v žaludku - díky nízkému pH jsou méně disociované, než by byly v tenkém střevě.
Při podání léku p.o. se léčivo vstřebává v duodenu do portální žíly a dostává se do jater, kde může docházet k presystémové eliminaci - časný metabolismus LČ, zbytek pak prochází do KO a dochází k její distribuci = přestup léku z cirkulace do tkání a orgánů.

DISTRIBUCE:
Závisí hlavně na difúzi (fyz.-chem.vlastnostech) a perfúzi (prokrvení).
LČ jsou v krvi volné nebo vázané na albumin (váže hlavně kyselé l.) - warfarin se váže na albumin a pouze 1% je volné.
Některé l. dobře prochází hematoencefalickou bariérou a proto např. antihypertenziva mohou způsobovat děsivé sny i halucinace.
Látka se váže na receptor a účinkuje a pak se dostává z těla ven - hydrofilní l. se vylučují močí, lipofilní se musí metabolizovat, aby se mohli vyloučit močí.
K metabolismu nejčastěji dochází v játrech díky enzymů, které je přemění na metabolity, které mohou být neúčinné a vyloučí se = biodegradace, nebo mohou být účinné = bioaktivace, a mohou být účinější než lék - využívá se to u toxických látek (např.kodein-antitusikum, se mění na morfin; infibitory protonové pumpy, prednison...). Na biotransformaci se podílí cytochrom P450 (enzym) poté dochází k navázání (konjugaci s kyselinou sírovou, octovou, glukuronovou) a vyloučení.
Substrát je l., která se enzymem metabolizuje. Inhibitor je l., která inhibuje enzym a může dojít k předávkování (řadíme zde např. grep, některá antidepresiva, amiodaron, azolová antimykotika). Induktory - způsobují zvýšení metabolismu léčiva (barbituráty, etanol a také některé jídla, koření i třesalka).
Biotransformaci může ovlivnit genetika, věk (špatný metabolismus mají do 2 týdnu novorozenci a staří - proto se musí podávat menší c léků; u dětí je zase zvýšený metabolismus), choroba, inhibitory, induktory.

EXKRECE:
Hlavně ledvinami, ale také slinami, stolicí, potem, mlékem, plícemi (alkohol - dechová zkouška, anestetika).
V ledvinách dochází k vylučování třemi způsoby - glomerulární filtrací, aktivní tubulární sekrecí (penicilin, morfin, furosemid), pasivní difuzí skrze tubulární výstelku (digoxin, aminoglykosidy). Intenzita GF závisí na velikosti molekuly, stavu glomerulů a vazbě látky na albumin v plazmě (vyšší vazba = nižší GF).

FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY:
Farmakokinetika 1. řádu nebo 0. řádu se zabývá rychlostí eliminace léčiva.
1.řádu:
 • za určitou časovou jednotku se vyloučí stejné % l. aktuálně přítomné v org.
 • jedná se o exponenciální vylučování (vyloučí se např. nejdříve 5mg, pak 2,5; pak 1,25 ...)
 • celkové množství vyloučené látky závisí na plazmatické koncentraci LČ
0. řádu:
 • za určitou časovou jednotku se vyloučí stejné množství látky aktuálně přítomno v organismu
 • celkové množství vyloučenené l. nezávisí na plazmatické koncentraci LČ -> rychlost eliminace LČ je konstantní
 • uplatňuje se u etanolu, fenytoinu, teofylinu a salicylátů
Farmakokinetické parametry:
 • primární - závisí na fyziologických proměnných org. (průtok krve, vazba na bílkoviny, GFR...) - distribuční objem, clearence
 • sekundární - biologický poločas eliminace, biologická dostupnost, AUC - plocha pod křivkou (jak se lék vylučuje)
Distribuční objem Vd:
 • je poměr mezi množstvím LČ v těle a jeho c v krvi
 • určuje nám kde se LČ nachází (IVT, ECT, ICT)
 • využívá jednotky l/kg
 • intravaskulárně zůstává např.heparin (což je velká molekula) - Vd=0,05 l/kg
 • z krve do ECT přechází např.gentamicin - Vd=0,1-0,3 l/kg
 • do ECT i ICT přechází např.metatrexát - Vd=0,6 l/kg
 • do ECT i ICT + vysoké c ve tkání - Vd > 0,6 l/kg
 • využití k výpočtu nárazové dávky DN=Vd.C (cílová c LČ); odhadu množství toxické l. v org. a posouzení efektivity eliminačních metod při odstraňování léčiva z org.
Clearence Cl:
 • Vyjadřuje objem krve, které se vyčistí za jednotku času
 • renální clearence (eliminace ledvinami) a extrarenální clearence
 • jednotky l/hod - ml/min nebo l/h/kg - l/h/m2 (h....plocha těla, m2....výška)
 • využití k výpočtu udržovací dávky nebo rychlosti infuze - pro kontinuální infuzi R(mg/h)=Css.Cl (R...rychlost infuze, Css....c LČ v ustáleném stavu); pro opakované p.o. podání UDI=CAVss.Cl (CAVss....průměrná c LČ)
Biologický poločas eliminace t1/2:
 • čas potřebný k tomu, aby se c LČ v plazmě snížila na polovinu počáteční hladiny
 • úplná eliminace vyžaduje 4-5 t1/2
 • čas k dosažení steady-state vyžaduje také 4-5 t1/2
 • t1/2 =0,693/Vd.Cl
 • využití k odhadu rychlosti poklesu plazmatické c LČ po vysazení (např. amiodaron má t1/2=20-100 dnů, digoxin má <několik desítek hodin)
Biologická dostupnost F:
 • udává množství LČ z dávky obsažené v podaném léčivém přípravku, které se dostává ve farmakologicky aktivní formě do systémového oběhu
 • zahrnuje aspekt kvantitativní a rychlost
 • F u i.v. podání je 100%, počítá se u podání jiné než i.v. (např. cyklosporin má F 23%, digoxin 70%)
FARMAKOKINETIKA V TĚHOTENSTVÍ:
Výrazně se mění absorpce, distribuce i eliminace a to má vliv na hladiny léčiv. Vliv léčiv na plod je nejcitlivější v 1 trimestru (15.-56. den) - např.vit.A je velmi kontraindikován! Nejčastěji užívané léky v těhotenství jsou antiemetika.
Existují kategorie podle teratogenního účinku na A (žádné riziko pro plod - např.kys.listová), B, C, D, X.
Některé léky se uvolňují do mléka - pozor ! u kojení.
Účinky léků na www.sukl.cz, www.fda.gov.

FARMAKOKINETIKA VE STÁŘÍ:
Mění se absorpce a biologická dostupnost. Prodlužuje se t1/2 u lipofilních léčiv. Dochází ke změnám metabolismu v játrech, snižuje se vylučování z důvodu renální insuficience.
Mají větší náchylnost na pády, zácpy, zmatenost, zhoršení kognice.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama